ЕКСПЕРТНі РАДи РОБОТОДАВЦІВ

Експертна рада роботодавців є учасником системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету на рівні випускової кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та виконує такі функції:

 • Здійснює експертне оцінювання освітніх програм та навчальних планів підготовки в частині визначення їх актуальності вимогам ринку праці, урахування сучасних галузевих особливостей, можливостей працевлаштування, наявності необхідного обсягу практичної підготовки тощо;
 • Бере участь у розробці освітніх програм у частині визначення цілей програми, програмних компетентностей та програмних результатів навчання, вдосконалення змістовної частини освітніх програм та навчальних планів;
 • Бере участь у реалізації освітніх програм, співдіють забезпеченню їх організаційній та ресурсній підтримці шляхом:
  • організації цільової підготовки фахівців за замовленням роботодавців, у тому числі з формуванням індивідуальних траєкторій підготовки здобувачів вищої освіти для потреб підприємств-партнерів;
  • залучення визнаних професіоналів з досвідом управлінської, інноваційної та наукової роботи за фахом до освітнього процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво практиками та кваліфікаційними роботами, науково-дослідними роботами тощо);
  • організації захистів кваліфікаційних робіт на базі підприємств-партнерів, для яких тематика робіт, поданих до захисту, має науково-теоретичну або практичну значущість, а також у разі, якщо здобувач вищої освіти працює на цьому підприємстві або направлений до нього для працевлаштування;
  • організації практичної підготовки на базі підприємств-партнерів;
  • оцінювання актуальності тем кваліфікаційних робіт сучасному стану професійної діяльності випускників;
  • формування тематики кваліфікаційних робіт за замовленням підприємств-партнерів;
  • розвитку інфраструктури партнерства (створення на базі підприємств-партнерів філій кафедр, лабораторій тощо);
 • Здійснює експертне оцінювання рівня підготовки випускників до професійної діяльності, у тому числі через участь у роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти;
 • Сприяє працевлаштуванню випускників університету (зокрема, шляхом попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем);
 • Бере участь у вивченні потреби ринку праці у фахівцях за спеціальностями (освітніми програмами);
 • Співдіє організації на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації та стажувань науково-педагогічних працівників і співробітників університету та на базі університету – фахівців підприємств-роботодавців;
 • Сприяє створенню та апробації ефективних механізмів взаємодії університету з роботодавцями.

Приходьте на
День відкритих дверей
у Міжнародному Гуманітарному Університеті
Фонтанська дорога, 33, Одеса

- екскурсія університетом
- презентація освітніх програм
- знайомство з викладачами
Made on
Tilda